BRS Kinderopvang doet er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.

 1. Als een ouder een klacht heeft nemen we deze altijd serieus.
 2. Kleine klachten worden mondeling besproken met de aanwezige pedagogisch medewerker. Zij beslist (eventueel in overleg met haar collega’s) hoe de klacht wordt opgelost. Indien nodig worden er door het team afspraken gemaakt. Als het niet mogelijk is om de klacht direct op te lossen wordt er een schriftelijke aantekening gemaakt, bij voorkeur in aanwezigheid van de ouder. De pedagogisch medewerker koppelt de voorgestelde oplossing en afspraken terug aan de ouder(s). Indien van toepassing maakt zij melding van de klacht, de oplossing en de eventuele afspraken bij haar collega’s. De klacht, de oplossing en eventuele aanvullende afspraken worden gemeld aan de locatiemanager. Is de ouder niet tevreden met de uitkomst van de klachtenbehandeling dan wordt stap 3 in werking gesteld.
 3. Grotere klachten of schriftelijk ingediende klachten bij de betreffende locatie:
  De pedagogisch medewerker maakt binnen twee weken een afspraak met ouders en eventueel locatie management voor een persoonlijk gesprek waarin de klacht samen besproken wordt. Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing en worden eventueel gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. De locatiemanager houdt een dossier bij van de klachtbehandeling. Na een maand informeert de locatiemanager bij de ouders of de klacht naar tevredenheid is opgelost.
 4. Klachten die schriftelijk (per brief of email) worden ingediend bij het hoofdkantoor management:
  In eerste instantie wordt samen met ouder(s) en locatie management besproken of de klacht op de betreffende vestiging kan worden besproken en opgelost. Als dit het geval is wordt terug gegaan naar stap 2 of stap 3.
 5. Indien de klacht niet op deze manier behandeld kan worden, of niet direct betrekking heeft op de locatie (bijvoorbeeld; plaatsingscriteria, doelgroep-kind, dienstverlening hoofdkantoor),
  wordt er door het locatie management en de directie van BRS Kinderopvang een afspraak gemaakt met de ouder(s) om de betreffende klacht samen te bespreken. Gezamenlijk
  wordt gezocht naar een oplossing en worden eventuele afspraken schriftelijk vastgelegd. De locatiemanager houdt een dossier bij van de klachtbehandeling.
 6. Het locatie management en de directie van BRS Kinderopvang verstrekken de ouder een schriftelijk en met reden omkleed oordeel over de klacht, inclusief een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 7. Indien een ouder niet tevreden is over de interne klachtafhandeling van BRS Kinderopvang, kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De locatiemanager draagt zorg voor de informatieverstrekking over deze procedure aan de ouders.

  Ouders kunnen een geschil indienden bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:
  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouder(s) en de kinderopvangorganisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

  In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouder(s) kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.