Oudercomissie

Om de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen wordt in de toekomst de “Oudercommissie BRS Kinderopvang” ingesteld. Deze commissie bestaat uit maximaal 7 en minimaal 3 ouders waarbij gestreefd wordt naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen van de kinderen. Ouders van kinderen op de bso hebben zitting in deze commissie. 

Naast belangenbehartiging voorziet de commissie BRS Kinderopvang gevraagd en ongevraagd van advies en stimuleert samen met BRS Kinderopvang de betrokkenheid van andere ouders waardoor een actieve en in ontwikkeling blijvende samenwerking met BRS Kinderopvang kan plaatsvinden. 

De oudercommissie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang. Doel, samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in het “Reglement Oudercommissie BRS Kinderopvang” en de werkwijze in het “Huishoudelijk Reglement Oudercommissie BRS Kinderopvang”. Beide reglementen liggen ter inzage bij BRS Kinderopvang.