Onze visie

Algemene visie van BRS Kinderopvang op BSO

Als buitenschoolse opvang (bso) organisatie hebben wij een visie gevormd over de opvang van kinderen. Binnen de buitenschoolse opvang zien wij zowel een pedagogisch als cognitief aspect wat essentieel is. Dit pedagogisch aspect en cognitief aspect voegen wij samen tot een leerzame buitenschoolse opvang. Wij gaan er vanuit dat kinderen het beste en meeste leren als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Wij willen daarom een omgeving creƫren die daartoe uitnodigt en bij dit principe aansluit. Wij zien kinderen als competente individuen. Kinderen kunnen vaak meer dan wij denken als ze hiertoe de mogelijkheid krijgen.

Visie op kinderopvang in een BSO

BRS Kinderopvang streeft er naar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. In de bso ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen en te eten. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor worden kinderen gestimuleerd om inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens en krijgen ze sociale vaardigheden aangeleerd. Ook leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf. Een pedagogisch beleidsplan vormt de basis van een optimale en zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast streeft BRS Kinderopvang naar een educatieve aansluiting na school, middels een extra cognitieve bijdrage aan de opvoeding van het kind, door aan te sluiten op schoolse vaardigheden.

BRS Kinderopvang neemt een deel van de opvoeding en naschoolse vaardigheden van de kinderen over. Ouders zijn echter medeverantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen in de bso. Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun kind met de pedagogisch medewerker(s) uit te wisselen. Hierdoor worden wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling en de opvoeding vergroot. Goede contacten tussen ouders en leiding is dus belangrijk. Ook worden ouders actief betrokken bij de dagelijkse activiteiten van BRS Kinderopvang.

Ouders mogen van de pedagogisch medewerk(st)ers betrokkenheid bij het kind verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen en educatieve vragen als ouders daar behoefte aan hebben. Daarnaast hebben de pedagogisch medewerk(st)ers een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van de kinderen.

BRS Kinderopvang is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. De accommodatie is aantrekkelijk, veilig en schoon. Ook de buitenruimte wordt als zeer belangrijk geacht. BRS Kinderopvang beschikt daarom over een buitenspeelruimte met speelattributen die de kinderen uitdagen om te spelen en kinderen stimuleren hun eigen spelsituatie te ontwikkelen.

Visie op kwaliteit

BRS Kinderopvang streeft naar een permanente verbetering van alle kwaliteitsaspecten. Dit houdt in dat voortdurend wordt gekeken hoe dingen (nog) beter kunnen en binnen de algemene doelstelling van BRS Kinderopvang, (nog) beter kunnen worden afgestemd op de wensen van haar klanten (kinderen en hun ouders), personeel en maatschappelijke omgeving. Om hiertoe in staat te zijn worden sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen die een relatie hebben met de kinderopvang actief gevolgd en belanghebbende partijen naar hun bevindingen gevraagd.

Ook wordt er gestreefd naar een veilige omgeving van het kind, waarin hij/ zij zich volop kan ontwikkelen. De pedagogisch medewerksters geven het kind de ruimte, maar ook de aandacht die hij op dat moment nodig heeft om de ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.